Sport in Tilburg
»
»

Pijlers Tilburgse JOGG-aanpak

Pijlers Tilburgse JOGG-aanpak

Het bestuursakkoord “Gezond en gelukkig in Tilburg 2018-2021”, de nieuwe sportvisie en positieve gezondheidsvisie onderschrijven het belang van het stimuleren van een gezonde leefstijl. De bijbehorende uitvoeringsprogramma's geven de kaders en richting aan voor de Tilburgse JOGG-aanpak. Samen met de netwerkpartners hebben we de ambities voor de JOGG-aanpak bepaald en vertaald in concrete acties voor de komende twee jaar. Dit hebben we vast gelegd in een actieplan.
JOGG verbindt acties en partners voor het behalen van het gezamenlijke doel: een gezondere Tilburger. 

Het actieplan is op te vragen per mail.

Met JOGG Tilburg zetten we in op het creëren van een gezonde omgeving binnen de volgende context:

  • scholen en kinderopvang
  • media en communicatie
  • activiteiten, evenementen en omgeving
  • sportkantines, wijkcentra en kinderboerderijen
  • passende ondersteuning en zorg
  • netwerk/publiek private samenwerking
  • werkvloer

Scholen en kinderopvang

In de gemeente Tilburg besteden verschillende scholen en kinderopvangen al in meer of mindere mate aandacht aan gezonde leefstijl. Vanuit de JOGG-aanpak wordt extra ondersteuning geboden door de GGDHvB en het Sportbedrijf. Zij helpen scholen bij het realiseren van Gezonde School-beleid. Er wordt gestart met de thema’s Sport & Bewegen en Voeding. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de landelijke aanpak voor gezonde school en de aanpak voor de gezonde kinderopvang.
Het streven is om de gezonde school aanpak structureel onderdeel te laten zijn van de integrale locatieplannen van de scholen in Tilburg. Inmiddels is de gezonde school aanpak terug te vinden op de onderwijs site van Tilburg onder de Thema's Gezonde school-GGD en Sport&bewegen.

Media en communicatie

Door middel van thema campagnes en inzet van social media creëren we bewustwording en maken we zichtbaar wat we doen en wat er al gebeurt op het gebied van stimuleren van een gezonde leefstijl. We vergroten hiermee draagvlak en betrokkenheid en stimuleren meer partijen om mee te doen.

Activiteiten, evenementen en omgeving

Organisatoren van (wijk)activiteiten en evenementen stimuleren en ondersteunen we om de gezondere keuze mogelijk, makkelijk en vanzelfsprekend te maken. Water drinken en groente en fruit aanbieden is de standaard. Organisatoren kunnen gebruik maken van diverse communicatie kanalen,- middelen en materialen van JOGG Tilburg. Een deel hiervan is hier te vinden. Onderaan deze pagina kun je de communicatietoolkit downloaden. Je kunt daarnaast diverse middelen aanvragen per mail.
Daar waar mogelijk en wenselijk helpen we om ook de fysieke omgeving gezonder te maken. Bv door plaatsen van watertaps en vergroenen van schoolpleinen. Verder is er vanuit meerdere beleidsterreinen aandacht voor leefbaarheid, groen, mobiliteit en sport en speelgelegenheden in de stad. Vanuit JOGG Tilburg wordt zoveel mogelijk aangesloten initiatieven op dat gebied.

Sportkantines, wijkcentra en kinderboerderijen

We motiveren beheerders van wijkcentra, sportkantines en kinderboerderijen om aandacht te hebben voor een gezond(er) aanbod in de kantine, een duidelijk alcohol beleid en een rookvrije omgeving. We ondersteunen de beheerder met de gewenste stappen en doen dat samen met de coach van Team:Fit, team Verenigingsondersteuning van het Sportbedrijf en de GGD.

Passende ondersteuning en zorg

De Tilburgse JOGG-aanpak richt zich vooral op het stimuleren en bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en hun ouders zodat overgewicht voorkomen kan worden. We gaan echter ook op zoek naar de beste manier om kinderen (en gezinnen) met overgewicht te helpen om op gezond gewicht te komen. GGD en de zorgteams in de wijken en de scholen zorgen samen voor een sterk netwerk rondom het kind en het gezin, brengen de problematiek in beeld en maken gezamenlijk een plan op maat. We volgen daarbij de werkwijze van kind naar gezonder gewicht (KNGG).

Netwerk/publiek private samenwerking

JOGG is een actief netwerk dat er op gericht is om een gezonde omgeving te creëren waarin de gezonde keuze makkelijk en vanzelfsprekend is. Een netwerk wordt pas actief en succesvol als iedereen op zijn of haar manier, hoe groot of klein dan ook, meedoet. Dat betekent dat we zo veel mogelijk publieke, private en maatschappelijke krachten proberen te bundelen. Alleen samen kunnen we het verschil maken. Bekijk hoe je mee kunt doen.

Werkvloer

De JOGG-aanpak sluit aan bij het programma van duurzame inzetbaarheid voor de werknemers van de gemeente. Vanuit het Sportbedrijf wordt Competitie Buiten Bedrijf aangeboden en kunnen bedrijven kiezen voor een vitaliteitsprogramma op maat. Daarnaast stimuleren we JOGG partners zoveel mogelijk het goede voorbeeld geven binnen de eigen organisatie.

Verder Lezen
Download